JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije MUP-a TK. U ČINU POLICAJCA: kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme – 60 (šezdeset) izvršilaca, U ČINU MLAĐEG INSPEKTORA: kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova ili sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme – 10 (deset) izvršilaca. Javni konkurs možete preuzeti ovdje, prijavni obrazac i saglasnost za korištenje ličnih podataka ovdje, kao i spisak literature ovdje.

14:22