Komisija za izbor MUP TK – Počeo intervju sa kandidatima za prijem u Upravu policije MUP TK-a

Komisija za izbor MUP TK-a je danas, 06.03.2013.godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, započela intervju sa kandidatima koji su ispunili opće i posebne uslove Javnog konkursa za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije MUP TK-a, te uspješno položili test općeg znanja i zadovoljili na testu fizičke sposobnosti, prema predviđenim procedurama.


Intervju će, prema utvrđenom rasporedu, trajati do 20.03.2013.godine, i to od 06. do 13.03.2013.godine za 302 kandidata u činu policajca, te od 14. do 20.03.2013.godine za 254 kandidata u činu mlađi inspektor. Intervju nije eliminatoran, a konačan rezultat za svakog kandidata utvrđuje se na osnovu ukupnog zbira bodova svakog od testova, što predstavlja polazni osnov za sačinjavanje rang liste, nakon čega slijede sigurnosne provjere u agencijama za provođenje zakona i ljekarski pregled koji će se obaviti u skladu sa Pravilnikom MUP TK-a o jedinstvenim zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad, vrstama zdravstvenih pregleda, razlozima i vremenu njihovog vršenja u MUP TK-a.

Konačna lista kandidata, koja uključuje 40 kandidata u činu policajac i 10 kandidata u činu mlađi inspektor biće objavljena na oglasnoj tabli MUP-a TK u sjedištu i na web stranici MUP-a TK.

8:36