MUP TK – Saopštenje za javnost

Ministarstvo unutrašjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava javnost da je Vijeće Ministara BiH na 102. sjednici održanoj 25.06.2014.godine donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata i Pravilnik o cijeni putnih isprava, a koji su objavljeni u Službenom glasniku BiH broj 56/14 od 21.07.2014.godine. Navedenim pravilnicima propisano je da se u općinama, za koje su nadležni entitetski organi i organi Brčko Distrikta ustanovili da se radi o područjima ugroženim od poplava/klizišta, imaoci ličnih karata i putnih isprava koji su prijavili i za koje su nadležni organi u sprovedenom postupku utvrdili da je zbog poplava/klizišta došlo do oštećenja ili gubitka ličnih dokumenata oslobađaju od plaćanja naknade za zamjenu istih. Privremeno oslobađanje od plaćanja naknade za lične dokumente traje 45 dana od dana stupanja na snagu navedenih pravilnika.


Takođe, obavještavamo Vas da je u MUP TK - Lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata trenutno evidentno prekoračenje rokova u procesu izdavanja ličnih dokumenata. Naime, lična dokumenta u BiH izdaju nadležni MUP-ovi. Međutim u proces izdavanja ličnih dokumenata uključeno je nekoliko institucija, i od svih njih zavisi koliko će dugo trajati izdavanje ličnog dokumenta. Rok za izdavanje putne isprave je 30 dana, a rok za izdavanje lične karte 15 dana, uz uslov da su podaci u matičnim knjigama i knjigama državljana upisani ispravno, te da ne postoje zabrane i ograničenja.

Kad se podnese zahtjev za izdavanje ličnog dokumenta, nadležni MUP vrši elektronsku provjeru podataka, odnosno šalje upit matičnom uredu, u kojem je podnosilac zahtjeva upisan u matične knjige rođenih i matične knjige državljana, za potvrdu ispravnosti upisa podataka. Kad MUP od nadležnog matičnog ureda dobije potvrdu o izvršenim provjerama, pokreće provjeru zabrana i ograničenja. Ukoliko nema nikakvih smetnji za izdavanje ličnog dokumenta MUP nadležnoj Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka  BiH šalje nalog za personalizaciju istog. Dakle, MUP nalog za personalizaciju dokumenta ne može poslati, dok se ne završe provjere u matičnom uredu.

Obzirom da su trenutno najduža zadržavanja u Matičnom uredu Tuzla, odnosno da vrijeme provjera traje duže od definisanog roka, mole se građani da imaju razumijevanja za prekoračenje roka izdavanja ličnih dokumenata, imajući u vidu da MUP TK prati dinamiku matičnog ureda i da ne može nastaviti upravni postupak izdavanja ličnog dokumenta dok se ne završe navedene provjere.

13:21