Obavještenje za građane

Dana, 29.07.2015.godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu građana Bosne i Hercegovine u kome su donesene izmjene a koje se odnose na potrebnu dokumentaciju koju su građani dužni priložiti prilikom prijave prebivališta ili adrese stana (čl.2):

  • Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,
  • Ovjeren Ugovor o zakupu ili ovjeren Ugovor o postanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,
  • Potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižbe objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Valjanim dokazom za prebivalište smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava uslove propisane u tačkama a), b) i c) iz prethodnog stava navedenog čl. 2 zakona, i da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi stanaovanja.

NAPOMENA: Mole se građani da prije dolaska na šaltere radi prijave adrese ili prebivališta pogledaju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu građana Bosne i Hercegovine objavljen u „Službenom Glasniku BiH“ broj 58/15, a koji se nalazi na web stranici Parlamentarne skupštine BiH. Na taj način će izbjeći nepotrebne gužve i zadržavanja na pomenutim šalterima.

12:08