Prezentacija projekta „Put u sigurnu budućnost“

Danas (29.12.2015.) je u MUP-u Tuzlanskog kantona održana prezentacija rezultata projekta „Put u sigurnu budućnost“, koji predstavlja istraživanje javnog mnjenja o radu policije Tuzlanskog kantona.

Projekat je iniciran od strane policijskog komesara Fadila Šljivića, a cilj mu je bio da se sagleda percepcija, stavovi i mišljenje osam kategorija stanovništva TK-a (građani, direktori i uposlenici osnovnih i srednjih škola, direktori preduzeća, povjerenici mjesnih zajednica, načelnici općina i općinski vijećnici, vjerski službenici, nevladine organizacije i povratnička populacija) o radu policije, njihovom osjećaju sigurnosti, stepenu povjerenja u policiju, ocjeni saradnje sa policijom.

Za provođenje istraživanja, izradu instrumentarija i prezentaciju rezultata istraživanja policijski komesar Fadil Šljivić je imenovao stručni tim: mr.sc. Miralem Malkić samostalni inspektor, dr.sc. Admir Jukan, mr.sc. Izudin Šarić, dip.ing.el. Abir Hadžić i Elvir Tuholjaković viši inspektor. Rezultati istraživanja će poslužiti za izradu Strategije rada Uprave policije  MUP-a TK-a u narednom petogodišnjem periodu.

12:35