OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“ I ČIN „POLICAJAC“

05.04.2018 10:09

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.11.2017.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin “Policajac” i početni čin „Mlađi inspektor“, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Liste kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su zadovoljili na testu općeg znanja (uključujući i pisani rad) i ostvarili pravo pristupa testu fizičke sposobnosti, Liste kandidata koji nisu zadovoljili na testu općeg znanja te Liste kandidata koji nisu pristupili testu općeg znanja, kako slijedi:


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - http://muptk.ba