Saopštenje za javnost

 

(15.08.2012.) Obzirom da su u protekloj sedmici, na jednom od web portala iznesene neobjektivne i neprovjerene tvrdnje zasnovane na neutvrđenim činjenicama, koje navode na pogrešne zaključke, te rad ministra MUP-a TK-a prikazuju u negativnom kontekstu, a koje se odnose na objavu Javnog konkursa za prijem državnih službenika u MUP TK-a, želimo obavijestiti javnost o sljedećem:


 

Naime, tačno je da je MUP TK-a Agenciji za državnu službu Federacije BiH uputio zahtjev o raspisivanju Javnnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika, a Agencija je raspisala Javni konkurs shodno Zakonu o državnoj službi  Federacije BiH i to:

-         član 1. Predmet zakona,“ određuje se radno-pravni status državnih službenika u organima državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantona, grada i opštine (u daljem tekstu: organ državne službe)“,

-          član. 3. Zapošljavanje i unapređenje  stav 1. „Zapošljavanje i unapređenje profesionalne karijere državnog službenika zasniva se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti“,

-          član 24. stav 1. Agencija objavljuje javni konkurs za upražnjeno radno mjesto, stav 2. Javni konkurs se objavljuje najmanje jedan mjesec prije krajnjeg roka za prijave u "Službenim novinama Federacije BiH" i u najmanje tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, na oglasnoj tabli svake opštine,

-          Javni konkurs se objavljuje i na web stranici Agencije.


Dakle, iz navedenog se da zaključiti da poslove objavljivanja Javnog konkursa za prijem državnih službenika vrši Agencija za državnu službu Federacije BiH, a ne MUP TK-a.

7:40