Prijem državnih službenika u MUP TK-a

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

4 / 455

  1. Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama PU - Tuzla - 1 (jedan) izvršilac
  2. Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama PU - Gradačac, PS - Srebrenik - 1 (jedan) izvršilac,
  3. Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama PU - Gradačac, PS - Gradačac - 1 (jedan) izvršilac,
  4. Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama PU - Živinice, PS - Banovići - 1 (jedan) izvršilac,
  5. Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama PU - Živinice, PS - Kladanj - 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova: sprovodi upravni postupak u vezi nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, u slučaju kad se rješavanjem tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka i službenih evidencija, a naročito: izdaje oružani list, odnosno odobrenje za držanje oružja, priprema nacrt odobrenja za nabavljanje municije i stara se o raspolaganju sa oduzetim oružjem, organizuje pregled oružja; pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanju obaveza iz ovih oblasti, priprema analitičke i informativne i druge materijale u okviru utvrđene metodologije; zaprima zahtjeve za rješavanje upravnih stvari iz ovih oblasti za koje je potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak i te zahtjeve, sa odgovarajućim podacima iz službenih evidencija; vodi propisane evidencije iz ovih oblasti; obrađuje statističke i druge izvještaje; sprovodi upravni postupak po svim pitanjima u vezi sa prometom eksplozivnih materija; postupa po zahtjevima stranaka u vezi Zakona o slobodi pristupa informacijama i vodi potreban upravni postupak po istom; vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka; vodi upravni postupak po zahtjevima, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBiH i Uputstva za sprovođenje navedenog zakona; po nalogu načelnika Policijske uprave vrši neposredan nadzor nad prometom, držanjem, nošenjem oružja i municije, nad čuvanjem i smještajem oružja i municije od strane pravnih lica koja se bave prometom oružja i municije, streljačkih organizacija, organizacija koje gazduju lovištem i pravnih lica i obrtnika koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, kao i nadzor nad vođenjem evidencija o nabavljenom oružju i municiji, prometu oružja i municije, popravljanom i prepravljanom oružju i municiji, oružju i municiji datom na poslugu i oružju i municiji datom na čuvanje; vodi obavezne elektronske evidencije o nabavljanju, držanju i nošenju oružja, o osobama koje drže i nose oružje i o ostalim relevantnim podacima u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima; kontinuirano kompletira podatke i iste ažurira-unosi, u obaveznu elektronsku evidenciju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema školovanja, diploma Visokog obrazovanja - pravne struke,  - najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web-stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ), 3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti: -dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa, -dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika, 4.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, biće obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten. Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Napomena: Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata, a prije postavljenja - zasnivanja radnog odnosa, bit će podvrgnuti sigurnosnim provjerama, u skladu sa članom 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH br:54/05 i 12/09). Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje, neće biti postavljeni na radna mjesta državnih službenika. Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH» (Službene novine FBiH Oglasi broj 32/17 od 28.04.2017.godine ), putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla sa naznakom: ''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR Refik Begić, magistar uprave

Preuzeto sa internet stranice Agencije za državnu službu FBIH

Link: http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9393

14:00