Vozačka dozvola

25.09.2011 19:49

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama – Odjeljenja za administraciju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište.

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Izdavanje vozačke dozvole prvi put:

Uz zahtjev (obrazac VD-1) – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade, za izdavanje vozačke dozvole prilaže se :

 

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci,

– uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,

dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),

dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

– dokaz o uplati od 60,00 KM za obrazac vozačke dozvole koja se plaća platnim nalogom na jedan od računa:

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

–  UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

–  HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

–  UNICREDIT BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

–  RAIFFEISEN BANK Sarajevo – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Zamjena vozačke dozvole

 

Potrebna dokumenta:

zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ) ako je ranija vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja,

– stara vozačka dozvola,

vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje prilaže i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanjem vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci

– dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa:

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

–  UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

–  HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

–  UNICREDIT BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

–  RAIFFEISEN BANK Sarajevo – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Nestanak vozačke dozvole

Potrebna dokumenta:

 

– zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

–       potvrda da je vozačka dozvola oglašena nevažećom u službenim novinama,

– ukoliko je vozačka dozvola izdata od strane druge policijske uprave u odnosu na trenutno mjesto prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva, a izgubljena je, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva posjedovao vozačku dozvolu,

– dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa:

 

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

–   UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

–   HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

–   UNICREDIT BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

–   RAIFFEISEN BANK Sarajevo – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Zamjena inostrane vozačke dozvole

Potreba dokumenta:

zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

– ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ),

važeća inostrana vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prevodom od strane sudskog prevodioca,

dokaz da osoba posjeduje ličnu kartu državljana BiH, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,

– dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na žiro račun.

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

–   UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

–   HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

–   UNICREDIT BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

–  RAIFFEISEN BANK Sarajevo – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.
Vrsta prihoda 722907
Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Zakonska regulativa


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba