Održana edukacija policijskih službenika u organizaciji Federalnog ministarstva pravde i organizacije „Save the children Internacional“

18.12.2014 14:28

Dana 17.12.2014.godine u Travniku u organizaciji Federalnog ministarstva pravde FBiH i organizacije „Save the children International“, održan je treći ciklus obuke „Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona rade na poslovima prijestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i to: ovlaštenih službenih lica, socijalnih radnika, medijatora, advokata i radnika zaposlenih u ustanovama i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija“.

Cilj obuke je upoznavanje sa „Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku“ i edukacija službenika policije prema programu obuke, kako bi ovlaštena službena lica stekla posebna znanja i vještine koje će im biti potrebne radi provođenja odredbi Zakona koje se odnose na postupanje policije prema djeci i maloljetnicima.

Navedenoj obuci prisustvovalo je dvadeset pet policijskih službenika MUP-a TK-a kojima su dodijeljeni certifikati o uspješno  završena tri ciklusa obuke, predviđena programom edukacije o sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom usavršavanju lica koja rade na poslovima prijestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika u FBiH.

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba