KOMISIJA ZA IZBOR- OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA čin “policajac”, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ u Upravi policije MUP-a TK

22.11.2022 13:37

Na osnovu člana 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.07.2022.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 160, čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 38 i čin „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 2, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje LISTE kako slijedi:

  • “Policajci“ koji su zadovoljili na testu opšteg znanja i testu fizičkih sposobnosti lista,
  • „Policajci“ koji nisu zadovoljili na testu fizičkih sposobnosti ili nisu pristupili testiranju lista,
  • “Mlađi inspektori“ koji su zadovoljili na testu opšteg znanja i testu fizičkih sposobnosti lista,
  • „Mlađi inspektori“ koji nisu zadovoljili na testu fizičkih sposobnosti ili nisu pristupili testiranju lista,
  • “Mlađi inspektori-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja “ koji su zadovoljili na testu opšteg znanja i testu fizičkih sposobnosti lista,
  • „Mlađi inspektori-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja “ koji nisu zadovoljili na testu fizičkih sposobnosti ili nisu pristupili testiranju lista.

  • Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba