U Gradačcu održan sastanak sa predstavnicima vaspitno-obrazovnih ustanova

Provodeći projekat „Rad policije u zajednici“, PS Gradačac je inicirala održavanje sastanka sa direktorima vaspitno-obrazovnih ustanova na području općine Gradačac, koji je održan 07.11.2013.godine u prostorijama OŠ „Safvet beg Bašagić“ u Gradačcu.


Jedan od ciljeva sastanka je bio i osvrt na aktuelnu situaciju na području TK-a kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje, te sagledavanje stanja maloljetničkog prestupništva na području općine Gradačac. Ovom prilikom, postignuti su određeni dogovori, koji će doprinijeti povećanju sigurnosti učenika, kako u objektima škole, tako i izvan školskih dvorišta.

Zaključak sastanka je da zajedničke sastanke treba nastaviti i u narednom periodu, uz učešće i predstavnika drugih institucija, kako bi se kroz jačanje međusektorske saradnje unaprijedila prevencija maloljetničkog prestupništva.

Sastanku su pored predstavnika PS Gradačac (zamjenika komandira i službenika zaduženog za rad policije u zajednici) prisustvovali članovi aktiva direktora osnovnih škola iz Gradačca, te direktor i pedagog dvije srednje škole iz Gradačca.

 

12:49