Vozačka dozvola

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama - Odjeljenja za administraciju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište.

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Izdavanje vozačke dozvole prvi put:

Uz zahtjev (obrazac VD-1) – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade, za izdavanje vozačke dozvole prilaže se :

 

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci,

- uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,

- dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),

- dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

- dokaz o uplati od 60,00 KM za obrazac vozačke dozvole koja se plaća platnim nalogom na jedan od računa:

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

-  UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

-  HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

-  UNICREDIT BANK Banja Luka - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

-  RAIFFEISEN BANK Sarajevo - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Zamjena vozačke dozvole

 

Potrebna dokumenta:

- zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

- ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ) ako je ranija vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja,

- stara vozačka dozvola,

- vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje prilaže i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanjem vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci

- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa:

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

-  UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

-  HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

-  UNICREDIT BANK Banja Luka - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

-  RAIFFEISEN BANK Sarajevo - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Nestanak vozačke dozvole

Potrebna dokumenta:

 

- zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

-       potvrda da je vozačka dozvola oglašena nevažećom u službenim novinama,

- ukoliko je vozačka dozvola izdata od strane druge policijske uprave u odnosu na trenutno mjesto prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva, a izgubljena je, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva posjedovao vozačku dozvolu,

- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa:

 

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

-   UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

-   HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

-   UNICREDIT BANK Banja Luka - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

-   RAIFFEISEN BANK Sarajevo - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.

Vrsta prihoda 722907

Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

Zamjena inostrane vozačke dozvole

Potreba dokumenta:

- zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata bez naknade (obrazac VD-1),

- ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ),

- važeća inostrana vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prevodom od strane sudskog prevodioca,

- dokaz da osoba posjeduje ličnu kartu državljana BiH, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,

- dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na žiro račun.

Svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

Primalac:

-   UNICREDIT BANK – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

-   HYPO GROUP ALPE ADRIA BANK Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5520040002547572;

-   UNICREDIT BANK Banja Luka - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

-  RAIFFEISEN BANK Sarajevo - JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751006.
Vrsta prihoda 722907
Iznos: 60,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0709999

Poziv na broj: „0“

Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak


Zakonska regulativa

  • Pravilnik o vozačkoj dozvoli (Službeni glasnik BiH, broj 13/07)
  • Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata (Službeni glasnik BiH, broj 100/12)


19:49