Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan  je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Lična karta se izdaje državljaninu koji je podnio zahtjev za izdavanje lične karte. Ličnu kartu građanin preuzima lično, preko opunomoćenika ili poštanskim putem. Način preuzimanja izabraće državljanin prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte. Troškove dostavljanja lične karte putem pošte plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva, prema cjenovniku poštanskog operatora.

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Zahtjev se podnosi na odštampanom obrascu (LK-OI-1) koji se bez naknade i sa popunjenim ličnim podacima putem računara, dobije na lokaciji za izdavanje dokumenata gdje se podnosi zahtjev za izdavanje lične karte. Podnosiocu zahtjeva se nakon što podnese zahtjev, izdaje potvrda o prijemu zahtjeva za izdavanje  lične karte na obrascu LK-OI-2.

Na zahtjev državljanina u ličnu kartu unosi se podatak o krvnoj grupi uz priloženu potvrdu (orginal ili ovjerena kopija) ovlaštene zdravstvene ustanove. Na području Tuzlanskog kantona to su Univerzitetski klinički centar Tuzla i Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica. Takođe, na zahtjev državljanina u ličnu kartu se može unijeti i podatak o entitetskom državljanstvu.

 

Dokumenta potrebna za izdavanje lične karte:

 

Prva lična karta

 • zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade (Adrese lokacija za izdavanje dokumenata na području TK-a i kontakt telefone možete preuzeti u sekciji Kontakti),
 • prijava prebivališta – boravišta – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade (više detalja o prebivalištu i potrebnim dokumentima možete pogledati na sljedećem linku http://muptk.ba/prebivalite-boravite/)
 • izvod iz MKR-ih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • taksa u iznosu od 18,00 KM uplaćena platnim nalogom na jedan od računa:
 • Svrha doznake: uplata za ličnu kartu
  Primalac:

  – UNICREDIT BANKA d.d. Mostar – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

  – UNICREDIT BANKA a.d.  Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

  – NOVA BANKA a.d. Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

  – ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo, JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1341021020000276.

  Vrsta prihoda: 722906

  Iznos: 18,00 KM

  Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

  Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

  Općina: šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

  Budžetska organizacija: 0709999

  Poziv na broj: „0“

  Broj općine: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056 Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

  Zamjena lične karte

 • zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade,
 • prethodna lična karta,
 • taksa u iznosu od 18,00 KM uplaćena platnim nalogom na jedan od naprijed navednih računa.
 • uplatnicu ispuniti na isti način kako je već opisano za izdavanje prve lične karte.
 • Više detalja o prebivalištu i potrebnim dokumentima možete pogledati na sljedećem linku http://muptk.ba/prebivalite-boravite/)
 • Zamjena lične karte izdate sa rokom važnosti 2. godine – za raseljena lica

 • zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade,
 • prethodna lična karta,
 • uvjerenja o priznatom statusu raseljenog lica (ne starije od šest mjeseci) – uvjerenje se dobija kod nadležnog općinskog organa,
 • taksa u iznosu od 18,00 KM uplaćena platnim nalogom na jedan od naprijed navednih računa.
 • uplatnicu ispuniti na isti način kako je već opisano za izdavanje prve lične karte.
 • Lična karta se mora zamjeniti:

 • ako je istekao rok važenja,
 • u slučaju promjene prebivališta ( ili boravišta kod raseljenih osoba),
 • ako je došlo do promjene podataka o imatelju lične karte navedenih u istoj,
 • ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan,
 • ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni i
 • kada je izgled imatelja lične karte toliko izmjenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.
 • Građanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu.
  Ako je građanin izgubio ličnu kartu pored dokumenata koji su potrebni, dužan je priložiti i rješenje Odjeljenja za administraciju kojim se poništava lična karta (izgubljena, uništena i sl.).

  Lična karta za stranca

  Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ uprave mjesta u kojem stranac ima prijavljeno prebivalište izdaje ličnu kartu za stranca.

  Napominjemo da je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, stranac dužan da se obrati Službi za poslove sa strancima (Ministarstvo sigurnosti) za dodjelu JMB, odnosno evidentiranje već dodjeljenog matičnog broja.

  Zahtjev za izdavanje lične karte (na obrascu LK/OI-S1) stranac je dužan podnijeti nadležnom organu (u mjestu gdje ima prijavljeno prebivalište, tačnije Odjeljenje za administraciju općine u kojoj stanuje – lokacija za izdavanje ličnih dokumenata) u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka.

  Uz zahtjev se prilaže: dokaz o odbrenom stalnom boravku, dokaz o identitetu stranca (putna isprava) i dokaz o uplati propisanih naknada za obrazac lične karte za stranca.

  Nakon provedenog postupka dodjele JMB, odnosno evidentiranja već dodijeljenog JMB u centralnoj evidenciji, strancu se izdaje potvrda o primitku zahtjeva za izadavanje- zamjenu LK/OI za stranca i preuzimanju LK/OI, na obrascu LK/OI-S2.

  Preuzimanje LK/OI za stranca potvrđuje se upisivanjem datuma i potpisom službenika i podnositelje zahtjeva na potvrdi.

  Lična karta za stranca izdaje se s rokom važenja od pet godina, ako drugačije nije određeno posebnim propisom.

  Stranac je dužan nositi i na zahtjev ovlaštenog lica pokazati ličnu kartu za stranca.

  Zakonska regulativa :

  – Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i  Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12),

  – Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 39/02, 2/09 i 102/12).

  – Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima (Službeni glasnik BiH, broj 39/02, 3/04, 2/09 i 102/12),

  – Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata (Službeni glasnik BiH broj100/12),

  – Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata (Službeni glasnik BiH broj 102/12),

  – Upustvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi (Službeni glasnik BiH broj 102/12),

  – Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte (Službeni glasnik BiH broj 13/13).