Policijski komesar je Fadil Šljivić, generalni inspektor policije.

 

BIOGRAFIJA

Rođen 07.04.1966.godine u Tuzli. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Tok obrazovanja – dostignuti stepen školske spreme:

Završen Rudarsko-geološki fakultet/RGF – VII stepen (Tuzla, 1991. godine)

Magistar kriznog menadžmenta u sigurnosnom sektoru – Sarajevo

 

Druge edukacije, napredovanja, javna priznanja i slično:

 

Za posebno postignut uspjeh i ostvarene rezultate u obavljanju policijskih poslova, dodijeljena mu je:

–   “Zlatna policijska značka” (2010. godine), te

–    Pohvala Ministra i Policijskog komesara 2005. i 2007. godine.

Položen stručni upravni ispit za rad u organu državne službe 2001. godine.

Tokom policijskog rada, završio je više specijalističkih kurseva, kao što su:

– “Instruktor za obuku policije u primjeni Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog Zakona BiH i FBiH”,

– “Koordinator praktične obuke policijskih službenika za čin Policajac i Mlađi inspektor”,

– “Kurs za borbu protiv terorizma”,

– “Kurs za obuku policijskih službenika u osiguranju javnih skupova i sprečavanju nereda na javnim skupovima”,

– “Kurs za policijskog supervizora”,

– “Instruktor za obuku policijskih trenera”,

– “Instruktor za obuku kontrole i otkrivanja falsifikovanih dokumenata”,

– “Instruktor za obuku policije vezano za sigurnost Međunarodnih aerodroma i drugih objekata koji se posebno osiguravaju”.

U policijskim strukturama je od 01.06.1992. godine, kako slijedi:

– MUP TK-a, Živinice – Policajac (1992. – 1993.),

– MUP TK-a, Živinice – Pomoćnik komandira PS (1993. – 1998.),

– MUP TK-a, Komandir PS – Policijska stanica za granični prijelaz na Međunarodnom aerodromu Tuzla (1998. – 2002.),

– MUP TK-a, Inspektor policije – Odjeljenje za koordinaciju i usmjeravanje (2002. – 2003.),

– MUP TK-a, Viši inspektor – Odjeljenje za edukaciju (2003. – 2007.),

– MUP TK-a, Samostalni inspektor – Šef Ureda policijskog komesara, (2007. – 2011.),

– MUP TK-a, Glavni inspektor – Načelnik Sektora uniformisane policije,

– Na osnovu Rješenja Vlade Tuzlanskog kantona v.d. policijski komesar (2011.-2012.)

– PU Živinice, Načelnik (2012.- 2013.),

– PU Kalesija, Načelnik (2013. – 2014.),

– od 15.04.2014.godine po Odluci Vlade TK-a policijski komesar.