Jedinstveni matični broj

JMB za građane rođene u BiH po službenoj dužnosti dodjeljuje nadležni organ po mjestu rođenja u kojem su upisani u Matičnu knjigu rođenih u BiH.


 

Dodjeljivanje JMB je u nadležnosti odgovarajuće organizacione jedinice u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona  i Odjeljenja za administraciju van sjedišta.

Odgovarajuće Odjeljenje određuje novorođenom djetetu po službenoj dužnosti JMB, na osnovu obavijesti matičnog ureda kod kojeg se vodi činjenica rođenja djeteta u roku od 15 dana od dana upisa u MKR-ih.

Obavijest se dostavlja na obrascu JMB-1. Ukoliko osoba nema određen JMB, na njen zahtjev podnesen na obrascu JMB–3, nadležni organ isti određuje.

Zahtjev za određivanje JMB sadrži podatke navedene u članu 15. Zakona o jedinstvenom matičnom broju (a isti su i navedeni u zahtjevu obrasca JMB–3). Podnosilac zahtjeva je dužan priložiti na uvid odgovarajuće dokaze kojima se dokazuju podaci navedeni u zahtjevu (izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu).


Za djecu državljana BIH rođenim u inostranstvu JMB dodjeljuje nadležni organ po mjestu posljednjeg prebivališta u BiH dva ili jednog roditelja, a ukoliko isto nije poznato, nadležni organ po mjestu rođenja roditelja, nakon upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih. 


Zakonska regulativa:

- Zakon o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik BiH” broj 32/01)

- Pravilnik o obrascima, načinu određivanja,izdavanja, poništaja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige (“Službeni glasnik BiH” broj 39/02)

- Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik BiH” broj 39/02) 

 

10:34