U toku pregled testova općeg znanja od strane Komisije za izbor MUP TK-a

Nakon uspješno završenog testiranja općeg znanja kandidata, koji su ispunili opšte i posebne uslove Javnog konkursa za prijem kandidata u činu policajca i činu mlađeg inspektora u Upravi policije MUP-a i priložili svu traženu  dokumentaciju, u toku je pregled testova od strane Komisije za izbor MUP TK-a, nakon čega će biti sačinjena lista kandidata koji uspješno polože test i time steknu uslove za pristupanje drugoj fazi - testu fizičke sposobnosti kandidata, uključujući ocjenu morfološkog statusa.


Navedena lista, kao i termin i mjesto održavanja sljedećeg testiranja, biće objavljeni na oglasnoj tabli MUP-a TK u sjedištu i na web stranici MUP-a TK, a sve neophodne informacije u vezi konkursa kandidati mogu dobiti i putem telefona na broj 035/255 618, Odsjek za odnose s javnošću MUP-a TK.

Inače, polaganje testa općeg znanja održano je u subotu, 08.12.2012.godine u SKPC Mejdan u Tuzli, i isto je od strane Komisije za izbor MUP TK-a provedeno na transparentniji i drugačije koncipiran način u odnosu na dosadašnje testove, uz odgovarajući video nadzor i nadgledanje kompletne procedure od strane službenika MUP TK-a, te uz prisustvo predstavnika mass-medija. Naime, kandidati su sami birali svoja test pitanja, iz baze preko hiljadu pitanja, na osnovu kojih je softver generisao dva odabrana jedinstvena testa (za mlađe inspektore i za policajce), koja su zatim oštampana na licu mjesta i podijeljena svim kandidatima.

Navedeni test općeg znanja je prva faza provjere znanja i vještina kandidata u toku predviđene konkursne procedure, nakon čega slijedi test fizičkih sposobnosti, uključujući i ocjenu morfološkog statusa, usmeni test – intervju, kao i sigurnosne provjere i ljekarski pregled.

Odabir za prijem kandidata za čin policajca - 40 izvršilaca i čin mlađeg inspektora - 10 izvršilaca u Upravi policije MUP-a TK, vrši u skladu sa navedenim Javnim konkursom, Zakonom o policijskim službenicima TK-a, Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja za svaki test, u procesu odabira policijskih službenika i Pravilnikom o jedinstvenim zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad, vrstama zdravstvenih pregleda, razlozima i vremenu njihovog vršenja u MUPTK-a.

Sve kandidate – aplikante koji uoče ili imaju saznanja o eventualnim neregularnostima ili manipulacijama u vezi konkursne procedure, pozivamo da ista prijave MUP TK-a, uz zagarantovanu anonimnost i diskreciju, nakon čega će biti izvršene neophodne provjere, a nezakonite radnje adekvatno procesuirane.

 

9:33