Direktor Uprave policije je generalni inspektor Dževad Korman.

 

Obrazovanje

Diplomirani inženjer rudarstva,

Diplomirani ekonomista – poslovno pravo

 

Dosadašnje radno iskustvo:

Od 1992.godine do 1994.godine, policajac u SJB Tuzla;

Od 1994.godine do 1996.godine, Operativni dežurni u CSB Tuzla;

Od 1996.godine do 1998.godine, komandir policijske stanice za obezbjeđenje lica i objekata;

Od 1998.godine do 2000.godine, inspektor policije;

Od 2000.godine do 2001.godine, komandir policijske stanice Lukavac;

Od 2001.godine do 2003.godine, v.d.načelnik Odjeljenja za koordinaciju i usmjeravanje policije;

Od 2003.godine do 2005.godine, samostalni inspektor – načelnik inspektorata policije;

Od 2005.godine do 2006.godine, v.d.načelnik Sektora uniformisane policije;

Od 2006.godine do 2015. godine, komandir Jedinice za specijalnu podršku;

Od 2015.godine do 2017.godine, komandant Jedinice za specijalnu podršku i OBL;

Od 2017.godine do 2018.godine načelnik Sektora uniformisane policije i

Trenutno direktor Uprave policije MUP-a TK.

 

Stručna usavršavanja:

  • Kurs za „obezbjeđenje ličnosti najvišeg nivoa“, završen u Egiptu;
  • Kurs „pregovaranje u talačkim krizama“, završen u SAD-u;
  • Kurs „upravljanje u kriznim situacijama“ i niz drugih specijalističkih obuka iz oblasti policijskih poslova.

Pohvale i nagrade:

  • Srebrena policijska značka i
  • Više novčanih i pismenih pohvala Ministra MUP-a TK.

Ostalo:

Radio kao Glavni disciplinski tužilac u MUP-u TK, Zamjenik predsjednika disciplinske komisije, član Policijskog odbora i član Odbora za žalbe građana. U dosadašnjem radu, učestvovao u više komisija vezanih za rekonstrukciju i tranziciju policijskih snaga u Bosni i Hercegovini, prije svega u komisji za prvo činovanje policijskih službenika u MUP-u TK, u radnoj grupi za oblast policijskih operacija u Ministarstvu sigurnosti BiH, zatim kao predavač na kursu „Menadžment za rukovodioce“ u MUP-u TK i kao predavač na Policijskoj akademiji u Sarajevu, za obuku pripadnika agencija za fizičku i tehničku zaštitu. Pored navedenog, vršio neposredno rukovođenje u više policijskih operacija, kao što su demonstracije radnika POLIHEM-a 2001.godine, aktivnosti na planiranju i izvođenju akcija „Srebrenica“, vezano za ukop Srebreničkih žrtava, akcija „Svjetlost“ u G.Maoči, demonstracije građana ispred Vlade FBiH u Sarajevu, sa Jedinicom za specijalnu podršku i Vlade TK-a u Tuzli i dr.

 

KORMAN Dzevad, General Police Inspector

Director of the Police Administration of the Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton

 

Education:

Graduate Mining Engineer,

Graduate Economist – Corporate Law

 

Work experience:

1992-1994       Police Officer in the Tuzla Public Security Unit;

1994-1996       Operations duty Officer at the Tuzla Security Service Centre;

1996-1998       Chief of Police Station for Providing Security to Persons and Facilities;

1998-2000       Police Inspector;

2000-2001       Chief of the Lukavac Police Station;

2001-2003       Acting Chief of the Division for Police Coordination and Guidance;

2003-2005       Independent Inspector – Police Inspectorate Chief

2005-2006       Acting Head of the Uniformed Police Department;

2006-2015       Commander of a Unit for Special Support;

2015-2017       Commander of a Unit for Special Support and Providing Security to Persons and Facilities;

2017-2018      Head of the Uniformed Police Department

Currently, Director of the Police Administration of the Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton

 

Professional development:

  • VIP Protection Course in EGYPT;
  • Hostage Crisis Negotiations Course in the USA;
  • Crisis Management Course and a number of other special training courses from the area  of policing activity.

 

Commendations and awards:

  • Silver police badge;
  • Several pecuniary prizes and written commendations of the Minister of Internal Affairs of Tuzla Canton

 

Other:

He has worked as Chief Disciplinary Prosecutor in the of Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton, Deputy Chair of a disciplinary board, member of a Police Board, member of a Board for Citizens’ Appeals. He has taken part in several boards dealing with restructuring and transition of police forces in Bosnia and Herzegovina, firstly the board for ranking police officers in the Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton, a Police Operations Working Group of the Ministry of Security of BiH; he has been a lecturer at a Leadership Management Course in the Ministry of Internal Affairs of Tuzla Canton and at the Police Academy in Sarajevo for training of personnel of agencies for physical and technical protection. In addition, he has directly commanded several police operations, including a protest rally of the POLIHEM company employees in 2001, activities on planning and execution of SREBRENICA action for the burial of Srebrenica victims, a SVJETLOST /light/ action at Gornja Maoča, citizens protest rallies outside the Government of the Federation of BiH in Sarajevo, with a Special Support Unit, and the Government of Tuzla Canton in Tuzla, etc.