Potrebna dokumentacija:

 • Lična karta – za punoljetne
 • Izvod iz matične knjige rođenih – za maloljetne
 • Uplata (prvi originalni primjerak uplatnice) na jedan od slijedećih račun:
 •  

  – UNICREDIT BANKA d.d. Mostar – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

  – UNICREDIT BANKA a.d.  Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858

  – NOVA BANKA a.d. Banja Luka – JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

  – ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo, JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1341021020000276.

   

  Vrsta prihoda:      722905 – biometrijski pasoš

  .

   722943 – zajednički pasoš

   Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

  Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

  Općina: šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

  Budžetska organizacija: 0709999

  Poziv na broj: „0“

  Šifra općina: 001 Banovići, 035 Gračanica, 036 Gradačac, 044 Kalesija, 047 Kladanj, 056  Čelić, 057 Lukavac, 085 Srebrenik, 094 Tuzla, 106 Živinice, 128 Doboj – Istok, 138 Sapna i 142 Teočak

  Svrha: uplata za pasoš-putovnicu

  Iznos:

  • 50,00 KM (pasoš za punoljetne državljane sa rokom važenja 10 godina)
  • 40,00 KM (za državljane u dobi od 3 – 18 godina sa rokom važenja 5 godina)
  • 30,00 KM (za državljane koji nisu navršili 3 godine sa rokom važenja 3 godine)

  Stari pasoš-putovnica

  Zahtjev za pasoš-putovnicu podnosi se ISKLJUČIVO LIČNO.

  – Maloljetna lica moraju biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva, u pratnji jednog ili oba roditelja, odnosno zakonskog staratelja.

  – Saglasnost za izdavanje putne isprave za maloljetna lica daju oba roditelja,odnosno zakonski staratelj (uz ličnu kartu-NA UVID).

  – Ako je jedan od roditelja umro dostaviti IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH – NA UVID

  – Ako je brak roditelja razveden dostaviti ovjerenu kopiju ODLUKE SUDA

  Zakonski rok za izdavanje putnih isprava je 30 dana.

   

  IZVOD IZ UPUTSTVA O POSTUPKU, CIJENI I NADLEŽNOSTI ORGANA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U ROKU KRAĆEM OD PROPISANOG

  Član 2.

  (Rješavanje zahtjeva)

 • Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog.
 • Nadležni organi izdaju putnu ispravu u roku do 72 sata od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti potrebne dokaze (dokaz o smrti i dokaz o srodstvu ili uputnicu za liječenje u inostranstvu).
 • Nadležni organ za izdavanje putnih isprava na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed propisanom postupku iz stava (2) ovog člana izdaje putnu ispravu,ukoliko podnosilac zahtjeva uplati naknadu za izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog.
 • Član 4.

  (Cijena i naknada za izdavanje putne isprave)

 • Cijena putne isprave izdate u skladu sa članom 2. stav (2) ovog Uputstva ista je kao cijena putne isprave izdane u redovnom postupku.
 • Za izdavanje putne isprave u skladu sa članom 2. stav (4) ovog Uputstva, podnosilac zahtjeva pored cijene putne isprave izdate u redovnom postupku, dužan je uplatiti i naknadu za dodatne troškove nadležnog organa koji proizilaze iz postupka izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog u iznosu od 200,00 KM.
 • ( Sl. glasnik BiH, broj 86/14)

  IZVOD IZ UPUTSTVA O NAČINU ELEKTRONSKE PROVJERE PODATAKA

  Član 2.

  Dužnost podnosioca zahtjeva

  Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave dužan je , u zahtjevu za izdavanje putne isprave, pored ostalih podataka dati podatke o mjestu i općini u kojoj je upisan u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana BiH.

  (Sl. glasnik BiH broj 45/09)

  Zakonska regulativa:

  – Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

  (“Službeni  glasnik BiH “, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 23/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13)