KOMISIJA ZA IZBOR – KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI ĆE BITI UPUĆENI NA OSNOVNU OBUKU*- ZA KADETE U POČETNOM ČINU POLICAJAC

Na osnovu 61. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koj...

Više →

14:44

KOMISIJA ZA IZBOR – KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI ĆE BITI UPUĆENI NA OSNOVNU OBUKU*- ZA KADETE U POČETNOM ČINU MLAĐI INSPEKTOR I MLAĐI INSPEKTOR-KRIMINALISTIČKI VJEŠTAK HEMIJSKOG VJEŠTAČENJA

Na osnovu 61. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koj...

Više →

12:25

KOMISIJA ZA IZBOR – LISTE KANDIDATA prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „policajac“ kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ kao drugi nivo pristupanja policijskom organu, koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete:

Na osnovu 59. stav 3. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22),  te  člana 17. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, a u vezi sa članom 16. istog Pravilnika, nakon što je Polici...

Više →

10:42

PRESUDA KANTONALNOG SUDA TUZLA, LISTE KANDIDATA SA REZULTATIMA POSTIGNUTIM NA SVAKOM TESTU I LISTE KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona broj 6/06, 11/07 I 16/11) i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 21.10.2015.g...

Više →

15:36

KOMISIJA ZA IZBOR – LISTE KANDIDATA SA REZULTATIMA POSTIGNUTIM NA SVAKOM TESTU KAO I KONAČNE REZULTATE SVIH KANDIDATA KOJI SU PRISTUPILI TESTOVIMA za čin “policajac”, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.07.2022.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni ...

Više →

9:42

Strana 1 od 10 12345...»