Edukativna obuka

Službenici MUP TK-a/Sektora za upravno-pravne i kadrovske poslove održali su dana 25.05.2015. godine u prostorijama PU Lukavac stručnu obuku matičara i drugih službenih lica koja neposredno obavljaju poslove vođenja matičnih knjiga u nadležnim službama za Upravu općina/Grada i organima starateljstva sa područja Tuzlanskog kantona.

Riječ je o edukativnoj obuci namijenjen za sva službena lica – namještanike i državne službenike iz svih općina sa područja Tuzlanskog kantona, Odjeljenja za administraciju MUP TK-a  koji rade na poslovima iz oblasti vođenja matičnih knjiga i službena lica organa starateljstva – centara za socijalni rad sa područja TK-a.

Teme na obuci su bile: „Prebivalište i boravište“, „Priznavanje stranih javnih isprava“ i „Određivanje i promjena ličnog imena“.

Obuku je pohađalo 73 službenika iz navedenih službi, kojima će biti uručeni certifikati  za stečeno znanje.

12:39