KOMISIJA ZA IZBOR – KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI ĆE BITI UPUĆENI NA OSNOVNU OBUKU*- ZA KADETE U POČETNOM ČINU MLAĐI INSPEKTOR I MLAĐI INSPEKTOR-KRIMINALISTIČKI VJEŠTAK HEMIJSKOG VJEŠTAČENJA

Na osnovu 61. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22) i člana 19. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.07.2022.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu - broj izvršilaca 160, čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 38 i čin „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 2, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,  objavljuje

12:25