Uprava policije – Održan radni sastanak sa komandirima policijskih stanica

Dana, 4.5.2023.godine u prostorijama Uprave policije MUP-a TK-a, načelnik Sektora uniformisane policije Nevres Šiljegović sa saradnicima, održao je radni sastanak sa komandirima policijskih stanica na kojem je u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2023.godine, aktuelna sigurnosna situacija, kao i druga pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a.

Tokom sastanka, prezentovani su i analizirani izvještaji navedenih organizacionih jedinica po aktivnostima koje su poduzete u posmatranom periodu po svim segmentima stanja sigurnosti, te su  usaglašene smjernice budućeg operativnog djelovanja, s ciljem ispunjavanja programskih ciljeva Uprave policije MUP TK-a, koji se odnose na unapređenje stanja sigurnosti u saobraćaju, efikasniju borbu protiv svih oblika kriminala i održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira.

Jedan od zaključaka učesnika radnog sastanka je da se intenzivira prisustvo policijskih službenika u bizini škola na području Tuzlanskog kantona, s ciljem predostrožnosti i povećanja stepena sigurnosti učenika i uposlenika.

7:42