Pravilnik o vrsti, visini i načinu naplate posebnih troškova i usluga

(13.03.2012.god.) Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine TK", broj: 4/10, 5/11 i 14/11), a u vezi sa članom 5. stav 1. tačka 6. Uredbe o visini vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine TK", broj: 15/07, 2/08, 4/08, 5/08, 8/08, 12/09, 17/09, 1/10, 6/10, 7/10, 8/10, 13/11 i 14/11), donijelo Pravilnik o vrsti, visini i načinu naplate posebnih troškova i usluga, koji je stupio na snagu 02.03.2012.godine.


 

Navedenim Pravilnikom kao posebni troškovi nastali u prekršajnom postupku predviđeni su troškovi vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom, u iznosu od 100 KM, ako učesnici saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom nisu postupili u skladu sa članom 158. stav 3. ZOOBS-a, odnosno nisu razmijenili lične podatke, te popunili i potpisali obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi.

 

U vezi navedenog, obavještavamo učesnike u saobraćaju da sve osiguravajuće kuće izdaju obrasce evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi i da prilikom osiguranja vozila obavezno zatraže navedeni obrazac.

 

Pravilnik o vrsti, visini i načinu naplate posebnih troškova i usluga možete pogledati na web stranici www.muptk.ba u sekciji Zakoni i propisi.

8:43